IV Karnawałowe spotkanie z Teatrem w Raciborzu
22.12.2008

Raciborskie Centrum Kultury i Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Raciborzu

Z przyjemnością informujemy, ze w dniu 24.01.2009 r. w Domu Kultury "Strzecha" przy ul. Londzina 38 (sala kameralna 1 piętro) odbędzie się raciborski karnawał komedii-czyli-przegl�?d przedstawień komediowych z udziałem teatru "Jabłko''

Przewidujemy konkursy z nagrodami !!!

 

Wymagany jest oryginalny strój. Podczas karnawa??u nie mo??na siedzie�? w domu!

Wst�?p:

 • 35 z?? dla cz??onka PZG w Raciborzu oraz powiatu raciborskiego.
 • 45 z?? dla cz??onka PZG poza powiatu raciborskiego.
 • 60 z?? bez cz??onka PZG
Jedzenie to:
- ciep??e posi??ki
- zimna p??yta
- ciastka
Gor�?ce napoje to:
- herbata
- kawa
Zimne napoje to:
- soki i wody mineralne
Napoje alkoholowe:
- wino
 
Zapisy i op??aty do udzia??u w IV Karnawa??owe Spotkanie z Teatrem przyjmowane s�? do 15 stycznia 2009 r. wtorki i czwartki 17-20 przy ul. Pl. Wolno??ci 12/1 lub na fax (0 32) 755 26 70 lub e-mail: biuro@pzg-raciborz.pl
 
Osoby nie z terenu powiatu raciborskiego proszone s�? o wysy??anie op??at przekazem na Ko??a Terenowe PZG ul. Plac Wolno??ci 12/1 47-400 Racibórz z dopiskiem "karnawa?? 2009"
 
Organizatorzy:
 • Zarz�?d Ko??a PZG w Raciborzu
 • Raciborskie Centrum Kultury w Raciborzu
Sponsor:
Cel imprezy:
 • Rozpowszechnianie kultury w??ród osób nies??ysz�?cych
 • Popularyzacja zabaw i balów przebiera??ców u osób nies??ysz�?cych
 • Integracja ??rodowiska osób nies??ysz�?cych
Zasady uczestnictwa:
 • osoby nies??ysz�?ce z ca??ej Polski
 • warunki udzia??u jest: a) zapis, b) op??ata, c) strój na bal przebiera??ców
 • Uwaga - osoby, które nie przebior�? si�? nie zostan�? dopuszczone do udzia??u w imprezie.
Termin:
 • 24 stycze?? 2009 r.
 • godzina 17.00 - 24.00

Miejsce:

 • Dom Kultury "Strzecha" sala kameralna
 • Racibórz ul. Londzina 38

Informacje dodatkowe:

 • Istnieje mo??liwo??ci rezerwacji noclegów. Koszt noclegu 15 z??. Zg??oszenie do klubu PZG w Raciborzu nr fax (0 32) 755 26 70, e-mail: biuro@pzg-raciborz.pl

Uwagi ko??cowe:

 • uczestnicy przyje??d??aj�? i ubezpieczaj�? si�? na koszt w??asny
 • organizatorzy nie ponosz�? odpowiedzialno??ci za pozostawione w szatniach rzeczy osobiste i kostiumy
 • organizatorzy prosz�? o przestrzeganie zasad kultury w czasie przebywania w imprezy
 • ograniczona jest liczba osób, dla tego organizatorzy maj�? prawo nie przyjmowa�? zg??osze??, gdy b�?dzie pe??na lista uczestników.

Zapraszamy wszystkich ch�?tnych

Zobacz filmik
powrót »