Michał Justycki nominowany do nagrody "Mieszko 2008"
26.01.2009
 Członkowie kapituły do nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury spośród zgłoszonych kandydatur wytypowali nominowanych do pierwszej edycji nagrody.

 Sylwetki wszystkich nominowanych oraz zwycięzców poznamy 15 lutego podczas uroczystej Gali Kultury w restauracji Roma w Pietrowicach Wielkich, która rozpocznie się o godz. 16.00. Na początku imprezy wystąpił uczniowie ze szkoły w Krzanowicach. 

 Do kapituły należył wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (przewodniczący), dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego, kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej oraz inspektor ds. kultury tut. Starostwa. 

 Starosta Adam Hajduk przyznaje, że liczy?? na wi�?cej kandydatur do nagrody. Ma jednak nadziej�? - jak mówi - ??e w przysz??ym roku b�?dzie ich wi�?cej. - Jest to pierwsza edycja konkursu - podkre??la.

Nominowani w poszczególnych kategoriach:

1. twórczo??�? literacka:  
- Pawe?? Newerla
- Jerzy D�?bina

2. animacja kulturalna:
- Leonard Wochnik
- Gra??yna Tabor
- Kornelia Czogalik

3. wydarzenie kulturalne:
- ks. Bogdan Kicinger
- Dawid Wac??awczyk
- Józef Pluta

4. twórczo??�? plastyczna:
- Andrzej Pochopie??
- Micha?? Justycki
- Marian Stanis??aw Zawis??a

5. twórczo??�? estradowa - taniec
- Aldona Krupa-Gawron
- Ilona ??wierczek
- Ma??gorzata Dziedzic

6. twórczo??�? estradowa - muzyka:
- Piotr Libera
- Leon Niewrzo??
- Marceli Reszka

Przypomnijmy, do 15 stycznia mo??na by??o zg??asza�? kandydatury do nagrody "Mieszko A.D....". Nagroda przyznawana b�?dzie corocznie wyró??niaj�?cym si�? animatorom kultury, którzy swoimi dokonaniami przyczyniaj�? si�? do nobilitacji kultury powiatu raciborskiego. Nagrod�? Starosty Raciborskiego otrzyma�? mog�? animatorzy kultury, których dzia??ania maj�? zasi�?g ponadlokalny. Nagroda przyznawana jest w nast�?puj�?cych dziedzinach:
1. literacka,
2. animacja kulturalna,
3. wydarzenie kulturalne,
4. twórczo??�? plastyczna,
5. twórczo??�? estradowa - taniec,
6. twórczo??�? estradowa - muzyka.
Nagroda przyznawana jest na wniosek: instytucji kulturalnych, stowarzysze??, zwi�?zków i ??rodowisk twórczych i kulturalnych, urz�?dów gmin powiatu raciborskiego. Starosta mo??e przyzna�? nagrod�? honorow�? za ca??okszta??t dorobku kulturalnego. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawiera�?: dane osobowe kandydata, informacje dotycz�?ce ca??okszta??tu dotychczasowej dzia??alno??ci lub osi�?gni�?cia oraz jego znaczenie dla kultury powiatu, regionu, kraju. Wnioski rozpatruje Kapitu??a ds. przyznania Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury, powo??ana przez Starost�?. Doroczna Nagroda Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” b�?dzie przyznawana za osi�?gni�?cia w dziedzinie twórczo??ci artystycznej i upowszechniania kultury. Nagroda, o której mowa, to statuetka „Mieszko AD …” wykonana z br�?zu, która b�?dzie wreczana wraz z okoliczno??ciowym dyplomem oraz gratyfikacj�? finansow�?.

??ród??o: www.raciborz.com.pl

powrót »